Regulamin sklepu


Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu umieszczonego na stronie internetowej: http://www.sklep.nowakowska.com.pl


Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

a) Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Mirosława Zamłyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Mirosław Zamłyński Handel Produkcja Usługi, 42-350 Koziegłowy, Cynków ul. Łazy 39 NIP PL6442971873
b) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę korzystającą z serwisu umieszczonego na stronie internetowej http://www.sklep.nowakowska.com.pl
c) Sklepie lub Serwisie – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem http://sklep.nowakowska.com.pl

KORZYSTANIE Z SERWISU


Korzystanie z Serwisu w formie przeglądania i dodawania do koszyka celem zapoznania się z ofertą Sklepu nie zobowiązuje do zakładania konta.
W celu dokonania zakupu produktów oferowanych w Sklepie, wymagane jest złożenie zamówienia za pośrednictwem swojego konta w sklep.nowakowska.com.pl.
Konto w Sklepie Użytkownik może utworzyć poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Każde konto jest przypisane do konkretnego Użytkownika. Jednemu adresowi e-mail może być przypisane jedno konto w sklep.nowakowska.com.pl.
Założenie przez Użytkownika konta w Sklepie nie zobowiązuje go do składania zamówień produktów.
Użytkownik jest zobowiązany nie udostępniać nikomu swojego konta w sklep.nowakowska.com.pl.
Użytkownik ma możliwość dokonania w każdym czasie modyfikacji swoich danych podanych przy rejestracji, jak również usunięcia swojego konta.
W celu poprawnego korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien używać najnowszych wersji przeglądarek z włączoną obsługą JavaScript i plików cookies.
Niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz etykietą.
Wszystkie ceny towarów podawane są w nowych złotych polskich, zawierają podatek VAT i koszt doręczenia produktu.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ


Z chwilą złożenia przez Użytkownika zamówienia, pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz zamówieniu Użytkownika.
Zamówiony towar jest wysyłany pod adres wskazany w terminie od 3 do 10 dni roboczych od daty zapłaty za zamówienie.
Doręczenie towaru odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich w terminie od 2 do 5 dni od daty nadania.
Towar zabezpieczony bezbarwną folią umieszczany jest w kartonowym opakowaniu. Dodatkowo opakowanie zabezpieczone jest z zewnątrz foliopakiem.
Dowód sprzedaży dołączany jest do towaru w przesyłce.
Faktura VAT wystawiana jest na podstawie przedstawionego przez kupującego numeru NIP.
W sytuacji błędnego wypełnienia pól niezbędnych do dostarczenia zamówionego przez Użytkownika produktu lub niepodjęcia przesyłki przez Użytkownika , Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i ma prawo odstąpić od umowy.
Sprzedawca odstępuje od umowy przez wysłanie 'odstąpienia' na adres e-mail podany przez użytkownika.
Użytkownik ponosi wobec Sprzedawcy pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Sprzedawcy w skutek błędnego wypełnienia pól niezbędnych do dostarczenia zamówionego przez Użytkownika produktu lub nieuzasadnionego nieodebrania przesyłki i zobowiązany jest do pokrycia kosztów jakie Sprzedawca poniósł w związku z nadaniem niemożliwej do doręczenia przesyłki.

ZWROT LUB WYMIANA PRODUKTU


Zgodnie Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży, składając sprzedawcy w terminie 14 dni od daty wydania towaru pisemne oświadczenie o odstąpieniu.
Stosowne oświadczenie o odstąpieniu należy dostarczyć elektronicznie za potwierdzeniem odbioru na e-mail: zwrot@nowakowska.com.pl lub listem poleconym na adres Mirosław Zamłyński Handel Produkcja Usługi, 42-350 Koziegłowy, Cynków ul. Łazy 39.
Zwracaną konfekcję proszę odesłać po doręczeniu oświadczenia. Wysyłkę proszę kierować na adres: Mirosław Zamłyński Handel Produkcja Usługi, 42-350 Koziegłowy, Cynków ul. Łazy 39 najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia oświadczenia.
Zwrot proszę zabezpieczyć opakowaniem kartonowym z uwagi na duże prawdopodobieństwo uszkodzenia towaru.
Przesyłki anonimowe, bez uprzednio doręczonego oświadczenia oraz wysłane za pobraniem kwoty, mogą zostać przypadkowo nie podjęte. Jeżeli wysłana do nas przesyłka nie została podjęta, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym w formie e-mail podając numer nadawczy lub dane nadawcy.
Kwota zwrotu wysyłana jest na wskazany rachunek bankowy do 14 dni od daty doręczenia oświadczenia.
Dopłata za dodatkowe usługi udogodnienia doręczenia przesyłki nie podlega zwrotowi.
Zwrotowi nie podlega odzież, w której usunięto wszywkę lub przewieszkę.
Zwrotowi nie podlegają egzemplarze uszyte na zamówienie kupującego ze zmianami w projekcie.
Zwrotowi nie podlega odzież noszona, prana lub w jakikolwiek sposób zniszczona, dotyczy to szczególnie odzieży ubrudzonej kosmetykami, przesiąkniętej zapachem perfum lub spalonego tytoniu.
Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie: OŚWIADCZENIE

POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNE


Użytkownik może składać reklamację w sprawach dotyczących składania i realizacji zamówienia.
Reklamacja powinna zawierać określenie Użytkownika, przedmiotu reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające.
Reklamacje należy składać pisemnie listem poleconym na poniższy adres:
Mirosław Zamłyński Handel Produkcja Usługi, 42-350 Koziegłowy, Cynków ul. Łazy 39 lub na e-mail zwrot@nowakowska.com.pl
Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie czternastu dni od jej otrzymania. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności w razie konieczności kontaktu z innymi podmiotami, Sprzedawca może przedłużyć termin rozpoznania reklamacji, informując o nim Użytkownika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zamknięcia dostępu do sklep.nowakowska.com.pl w dowolnym czasie (nie dotyczy zamówień w trakcie realizacji).
Sprzedawca nie odpowiada za szkody mogące powstać na skutek wystąpienia przerw w dostępności Serwisu spowodowanych awarią systemu telekomunikacyjnego lub serwera na którym jest umieszczony Serwis.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania do oferty lub wycofywania z oferty produktów w każdym czasie. Postanowienie to nie wpływa na zamówienie złożone przez Użytkownika przed wycofaniem produktu z oferty.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnej chwili. Każdy zarejestrowany użytkownik sklepu zostanie poinformowany o tym fakcie wiadomością przesłaną na adres e-mail podany przez Użytkownika przy rejestracji.
Do zamówień dokonanych przed zmianą Regulaminu zastosowanie ma regulamin w brzmieniu w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia. Za chwilę złożenia zamówienia uznaje się moment jego zarejestrowania w systemie Sprzedawcy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
Treści umieszczone w sklep.nowakowska.com.pl, w szczególności zamieszczone opisy i fotografie, stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, mogą być wykorzystane przez Użytkownika tylko w zakresie niezbędnym do zapoznania się z ofertą Serwisu i złożeniem zamówienia. Znaki towarowe, również graficzne, umieszczone na sklep.nowakowska.com.pl stanowiące chronione znaki towarowe, podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. – prawo własności przemysłowej.

Back